لیست پروژه ها

نمایش 1 - 25 از 32

کد پروژهنام و نام خانوادگی / نام شرکتاولویتفروشبرداشتطراحیآنالیزفروش خدماتتولیدفروشحسابداریمشاهده
1033+مرتضی سعدوندیعادی
 • پیش فاکتور صادر گردید
 • برش
 • نوار
نمایش جزییات
1032+دیزانیعادی
 • پیش فاکتور صادر گردید
 • برش
 • نوار
نمایش جزییات
1031+سعید حیدریعادی
 • پیش فاکتور صادر گردید
 • برش
 • سی ان سی
 • نوار
نمایش جزییات
1030+مجید رنگچیانعادینمایش جزییات
1029+دیزانیعادینمایش جزییات
1028+سعیدعادی
 • سی ان سی
 • نوار
نمایش جزییات
1002+دیزانیفوری
 • متریال مشتری
 • برش
 • سی ان سی
 • وکیوم
 • ثبت سیستمی
نمایش جزییات
1027+افشاریعادینمایش جزییات
1026+مبل آبادیسعادینمایش جزییات
1025+حس آرامشعادینمایش جزییات
1024+مجید رنگچیانعادینمایش جزییات
1023+محمدیعادینمایش جزییات
1022+مجید رنگچیانعادینمایش جزییات
1021+موسیوندعادینمایش جزییات
1020+بصیریعادینمایش جزییات
1019+فرجیعادینمایش جزییات
1018+علیرضا رضاییعادینمایش جزییات
1017+میثم خاکیعادینمایش جزییات
1016+مجید رنگچیانعادینمایش جزییات
1015+بخشیعادینمایش جزییات
1012+موسیوندعادینمایش جزییات
1014+میراخوریعادینمایش جزییات
1013+حس آرامشعادینمایش جزییات
1011+عبدیعادینمایش جزییات
1010+مجید رنگچیانعادینمایش جزییات
کد پروژهنام و نام خانوادگی / نام شرکتاولویتفروشبرداشتطراحیآنالیزفروش خدماتتولیدفروشحسابداریمشاهده